Politika privatnosti

Politika privatnosti nagradnog konkursa

Ova Politika privatnosti pojašnjava pitanja u vezi prikupljanja, korišćenja, čuvanja ili drugih vidova obrade podataka o ličnosti učesnika nagradnog konkursa -"Jacobs kafe inspiracija" koji se organizuje u periodu od 04.09 do 04.10.2020 (u daljem tekstu "Nagradni konkurs" ili "Konkurs") od strane rukovaoca podacima o ličnosti u svojstvu organizatora nagradnog konkursa – Nelt Co d.o.o., sa adresom Maršala Tita 206, Dobanovci, Srbija; PIB: 100037645; matični broj: 17304712 (u daljem tekstu "Rukovalac").

Cilj ove Politike privatnosti je da informiše pojedince o osnovama i svrhama obrade ličnih podataka od strane Rukovaoca i pravima pojedinaca u ovoj oblasti. Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovom Politikom privatnosti, koja je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018; u daljem tekstu "ZZPL"), kao i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (Uredba br. 2016/679; u daljem tekstu "Uredba" ili "GDPR").

Ukoliko drugačije nije istaknuto u ovom dokumentu, ova Politika privatnosti primenjuje se samo na obradu podataka prikupljenih za potrebe Nagradnog konkursa – ‘’Jacobs kafe inspiracija", i neće se primenjivate na druge usluge, servise i proizvode Rukovaoca.

Ovo Obaveštenje sastavni je deo Pravila učešća u Nagradnom konkursu "Jacobs kafe inspiracija", dostupnih na sledećoj adresi: www.jacobskonkurs.rs

1. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno.

Za potrebe sprovođenja Nagradnog konkursa, Rukovalac obrađuje samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrha obrade navedenih u sekciji 2 ove Politike privatnosti. Obrađivaće se samo podaci dobijeni od učesnika.

1.1. Za potrebe sprovođenja Konkursa, rukovalac prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • broj telefona

1.2. Upotreba kolačića i alata Google analitike

Kolačići su mali tekstualni fajlovi ili delovi informacija koji se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju (kao što je pametni telefon ili tablet) kada posetite naš web sajt. Kolačići najčešće omogućavaju analizu poseta korisnika u cilju poboljšanja iskustava korisnika. Smatra se da korisnik prilikom pregledanja internet stranice www.jacobskonkurs.rs daje svoj pristanak za instalaciju kolačića.

Stranica www.jacobskonkurs.rs koristi samo tzv. sesijske ID kolačiće, koji služe za omogućavanje određenih funkcija na našem web sajtu. Ovi kolačići čuvaju podatke koje ste Vi kao korisnik uneli, i prate Vaše kretanje unutar web stranice. Važno je napomenuti da se ovi kolačići brišu sa Vašeg računara kada zatvorite pretraživač.

Na našoj web stranici koristimo i alate Google analitike - uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). Svrha korišćenja ovih alata je analiza korišćenja naše internet stranice i generisanje izveštaja o aktivnostima na njoj, za potrebe unapređenja i prilagođavanja naših usluga i proizvoda. Za te potrebe, možemo prikupljati i sledeće podatke posetilaca web stranice:

 • operativni sistem koji se koristi,
 • podatak o prethodno posećenoj stranici,
 • IP adresa,
 • vreme upita servera.

Napominjemo da ove podatke ne ukrštamo sa drugim podacima na osnovu kojih bi bilo moguće identifikovati korisnika stranice.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

2. Svrha i pravni osnov obrade podataka

2.1. Navedeni podaci o ličnosti obrađuju se za potrebe:

 • a) realizacije Nagradnog konkursa;
 • b) utvrđivanja dobitnika;
 • c) verifikacije i kontaktiranja dobitnika nagrada;
 • d) uručivanja nagrada dobitnicima.

Pravni osnov za obradu podataka je izvršenje ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ZZPL, članom 12. Stav 1. Tačka 2 ZZPL u vezi sa Članom 229. Zakona o obligacionim odnosima.

2.2. Takođe, navedene podatke možemo obrađivati i za potrebe zaštite naših legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6. ZZPL), i to za:

 • obezbeđivanje poštovanja uslova Nagradnog konkursa,
 • otkrivanje i sprečavanje prevara tokom realizacije Nagradnog konkursa, ili
 • rešavanje upita i žalbi koje se odnose na realizaciju Nagradnog konkursa.

2.3. Kada koristimo kolačiće i alate Google analitike, to činimo za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naše internet stranice, kao i analize online tržišta i prodaje, te unapređenja naših usluga. U tom slučaju, pravni osnov obrade podataka je takođe naš legitimni interes.

2.4. Podatke o Vama možemo obrađivati za svrhe ispunjavanja naših pravnih obaveza, poput aktivnosti neophodnih za sprečavanje ili gonjenje za krivična dela, ili ostvarenje pravnih zahteva ili eventualnih poreskih obaveza.

2.5. Za obradu Vaših podataka u svrhe koje nisu navedene u ovom obaveštenju, tražićemo Vašu posebnu saglasnost. Takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.

3. Zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke prikupljene za potrebe učešća u Nagradnom konkursu zadržaćemo samo onoliko koliko je potrebno da bi se ostvarile svrhe navedene u sekciji 2. ovog obaveštenja, a najduže 48h nakon završetka Konkursa.

4. Ustupanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo ustupiti, u skladu sa Zakonom, trećim licima, i to:

4.1. Spoljnim pružaocima usluga. Možemo ustupiti Vaše lične podatke kompanijama koje nam pružaju usluge, u naše ime, i za naš račun u vezi organizacije nagradnog konkursa. Ove kompanije imaju ulogu obrađivača podataka, koji su dužni postupati po našim nalozima i uputstvima. Između ostalog, od njih zahtevamo da čuvaju Vaše lične podatke kao poverljive, i nije im nije dozvoljeno da koriste Vaše lične podatke u druge svrhe osim za izvršavanje usluga koje obavljaju za nas.

4.2. Trećim stranama, ako to zahteva zakon. Možemo otkriti Vaše lične podatke trećoj strani ako je to neophodno da bismo ispunili naše zakonske obaveze, odluke sudskog ili drugog organa.

4.3. Trećim stranama u vezi sa poslovnom prodajom. Ako izvršimo prodaju provrednog društva Rukovaoca ili prenos imovine u kontekstu statusne promene, ili ako smo na neki drugi način uključeni u spajanje ili drugi oblik statusne promene, možemo preneti Vaše lične podatke u sklopu te transakcije.

4.4. Drugima, sa Vašim pristankom. Možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima koja nisu navedena u ovoj Politici privatnosti, ali samo ukoliko Vi na to pristanete i date posebnu saglasnost.

5. Zaštita Vaših podataka o ličnosti

Rukovalac preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima kompanije. To znači da će pristup Vašim podacima imati samo ona lica zaposlena kod Rukovaoca u čijem je opisu posla obrada podataka u svrhe organizovanja i realizacije ovog Nagradnog konkursa.

6. Vaša prava u vezi zaštite podataka o ličnosti

6.1. Možete nam se obratiti i od nas zatražiti informacije o tome da li obrađujemo podatke o Vama, koje vrste podataka obrađujemo, u koje svrhe, ko je izvor podataka i da li podatke ustupamo nekom trećem licu, da li vršimo automatizovanu obradu podataka, koja su Vaša prava podovom zaštite podataka o ličnosti. Takođe, možete zatražiti pristup Vašim podacima o ličnosti;

6.2. Možete zatražiti da ispravite svoje lične podatke ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;

6.3. Možete tražiti brisanje Vaših podataka o ličnosti (i) ako Vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni za određenu svrhu obrade podataka, (ii) povukli ste saglasnost na obradu podataka zasnovanu isključivo na takvoj saglasnosti, (iii) podneli ste prigovor na obradu Vaših podataka, (iv) obrada ličnih podataka je nezakonita, (v) lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se pridržavali zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac će preduzeti razumne korake da obavesti druge subjekte o takvom brisanju;

6.4. Možete zahtevati ograničenje obrade (i) u slučaju da se osporava tačnost Vaših ličnih podataka kako bi Rukovalac bio u mogućnosti da proveri takvu tačnost, (ii) ako želite ograničiti obradu svojih ličnih podataka, a ne i brisati ih uprkos činjenici da je obrada nezakonita, (iii) ako želite da Rukovalac podataka zadrži Vaše lične podatke zato što su Vam potrebni za odbranu u kontekstu pravnih zahteva (iv) ako ste se usprotivili obradi, ali rukovalac vrši proveru da utvrdi da li ima legitimne osnove za takvu obradu koja može biti pretežnija u odnosu na Vaša prava (v) ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Rukovaoca;

6.5. Možete tražiti prenosivost podataka o ličnosti koje ste nam ustupili, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora;

6.6. Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete rukovaocu prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti;

6.7. Takođe, imate pravo da se usprotivite obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i da zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima;

6.8. Ako su Vaši lični podaci obrađivani na osnovu Vašeg pristanka, Vašu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku.

Za ostvarenje Vaših prava, podnošenje prigovora, kao i sva pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem, molimo Vas kontaktirajte reklamacije@nelt.com.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji postupamo sa Vašim podacima o ličnosti kao i u slučaju da imate prigovor na način na koji se Vaši podaci obrađuju, molimo da nas o tome prvo obavestite, kako bismo pokušali to da rešimo. Takođe, možete se obratiti nadležnom organu za zaštitu podataka Republici Srbiji, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti , ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao podneti i tužbu nadležnom sudu.

7. Izmene i dopune Politike privatnosti

Rukovalac zadržava pravo izmena i/ili dopuna informacija u ovom Politici privatnosti. Sve izmene i dopune biće objavljenje na web stranici www.jacobskonkurs.rs, uz jasno navođenje datuma poslednjih izvršenih izmena. O značajnijim izmenama, poput onih o rokovima čuvanja ili uslovima ustupanja Vaših podataka, direktno ćemo Vas obavestiti.

Objavljeno:

4.09.2020 godine.