Opšta pravila

Opšta pravila nagradnog konkursa

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNIsdkajl PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je ’’Nelt Co. DOO ’’ Beograd, sa adresom sedišta u Surčin- Dobanovci, Maršala Tita 226B, 11272 Dobanovci; MB 17304712 PIB: 100037645, u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Jacobs me inspiriše"

Konkurs se organizuje i sprovodi na sajtu www.jacobskonkurs.rs u periodu od 19.11. do 19.12.2021. godine pri čemu se spisak dobitnika objavljuje na sajtu najkasnije 48 sata nakon kraja konkursa (kraj konkursa- 19.12.2021. u 23h). Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa “Jacobs me inspiriše“, koje je Organizator doneo dana 19.11.2021. godine i koja stupaju na snagu dana istog dana. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Samom prijavom Učesnik prihvata pravila Konkursa i s njima je u celosti saglasan. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije Jacobs proizvoda, Univerexport radnji kao i nagrađivanja kupaca.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

KUPITE bilo koju Jacobs tradicionalnu ili instant kafu u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 499,00 dinara u nekom od UNIVEREXPORT PRODAJNIH OBJEKATA. Proizvodi koji učestvuju u akciji su Instant I Tradicionalna kafa: Jacobs tradicionalna kafa, Cronat Gold, Crema Gold, Monarch, 3u1 original, 2u1 original, 3u1 Milka, 3u1 Intense, 3u1 Latte, Cappuccino Milka, Cappuccino Original, Cappuccino Vanila, Cappuccino Baileys.

SAČUVAJTE FISKALNI RAČUN i posetite sajt: www.jacobskonkurs.rs

Da biste se prijavili za učešće u nagradnom konkursu na sajtu, potrebno je da UNESETE SVOJE PODATKE (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite fiskalni račun u formi fotografije (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Učesnici mogu učestvovati samo jedan put. Učesnicima koji učestvuju više puta kao rezultat će biti priznata samo prva prijava).

Neregularne prijave neće biti razmatrane za nagrade.

Svi učesnici u konkursu treba da na portalu www.jacobskonkurs.rs uploaduju video klip ili fotografiju koja na njima najkreativniji način oslikava temu konkursa – "JACOBS ME INSPIRIŠE NA…"

Stručni žiri će na dan završetka konkursa izabrati najkreativnije radove na zadatu temu konkursa i objaviti rang listu učesnika koji su osvojili nagrade. Prvih 26 (dvadesetšestoro) rangiranih učesnika će biti nagrađeni.

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji. U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora, Realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Jedan učesnik može učestvovati samo jednom u konkursu. Uvek se prva prijava uzima u obzir. Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene niti sa neregularnim računima neće ući u izbor za nagradu. Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni. U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.

Učesnici koji su se prijavili van vremenskih okvira samog konkursa (19.11 - 19.12.2021, 23h.) neće biti prihvaćeni niti razmatrani za nagrade.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa, kontaktiranja učesnika i dodele nagrada, do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na sajtu www.jacobskonkurs.rs kao i na Jacobs profilima na društvenim mrežama (Facebook i Instagram). Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu zatraživanja dodatnog odobrenja od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u nagradnom konkursu.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), i imate pravo (i) da tražite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na mail: reklamacije@nelt.com i sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. Organizator će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima); o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Priređivača, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

6. PROCEDURA NAGRADNOG KONKURSA

Postupak sprovođenja nagradnog konkursa je podeljen u 2 (dve) faze, i to:

1. faza prijavljivanja na nagradni konkurs u periodu od 19.11 – 19.12.2021.;

2. faza objavljivanja dobitnika je najkasnije 48 sata nakon završetka konkursa počev od 23.00h na dan. 19.12.2021. kao dan okončanja konkursa;

Dobitnicima nagradnog konkursa – izabranim pobednicima se smatraju učesnici čije fotografije izabere stručni žiri kao najkreativnije na zadatu temu i koji prema tome ostvaruju poziciju na rang listi. Finalni odabir se potvrđuje u prisustvu tročlane komisije Organizatora i realizatora uz obavezu da jedan član izborne komisije bude član marketing odeljenja Organizatora. Izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu izbora najkreativnijih radova i najbolje plasiranih 8 (osam) učesnika:

1. kategorija prvoplasiranog 1 (jedan) dobitnika;

2. kategorija drugoplasiranog 5 (pet) dobitnika;

3. kategorija trećeplasiranog 20 (dvadeset) dobitnika;

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka izbora dobitnika, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

7. NAGRADE

Nagrade konkursa "Jacobs me inspiriše na…" su:

Prva nagrada: Apple Iphone 13 mobilni telefon (okvirna vrednost 120.000din)

Druga nagrada pet (5) dobitnika: Jacobs lazy bag (okvirna vrednost po 5.000din)

Treća nagrada dvadeset (20) dobitnika: Jacobs paket kafe (okvirna vrednost po 4.000din)

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu. Ukoliko se uoče neregularnosti, Organizator ima pravo da učesniku ne dodeli nagradu i istu prenese na sledeće rangiranog na listi.

Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobkonkurs.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti preneta na drugo lice ili ustupljena drugom licu.

Podaci koje dobitnik pošalje koristiće se isključivo radi identifikacije dobitnika i neće dalje biti procesuirani ili stavljani u bazu podataka. Nagrađeni učesnik mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 19.12.2021 u 23h.

8. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

Na nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora, Realizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa.

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem obaveštenja na sajtu www.jacobskonkurs.rs i zvaničnoj Jacobs Facebook i Instagram stranici. Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin,-vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza. Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa. Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su: 1. Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom; 2. Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na priložene radove ili delove priloženih fotografija.

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese reklamacije@nelt.com. Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. U slučaju da nije bilo moguće rešavanje spora putem pregovora, Organizator I učesnik su saglasni da sve eventualne sporove rešavaju u postupku medijacije, pri čemu svaka strana snosi svoje troškove. Ukoliko spor ne bude rešen u postupku medijacije u roku od 45 dana od dana izbora medijatora, ugovorne strane će spor rešiti u postupku pred Osnovnim sudom u Beogradu.

11. VAŽENJE OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

"Jacobs me inspiriše na…" stupaju na snagu dana sa početkom aktivacije, dana 19.11.2021. godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa “Jacobs me inspiriše na…“ pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

U Beogradu, datum 19.11.2021.

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA NELT CO DOO BEOGRAD