1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG TAKMIČENJA Organizator nagradnog konkursa/takmičenja je ’’Nelt Co. DOO ’’ Beograd, sa adresom sedišta u Surčin- Dobanovci, Maršala Tita 226B, 11272 Dobanovci; MB 17304712 PIB: 100037645, u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG TAKMIČENJA Nagradni konkurs/takmičenje se organizuje pod nazivom "JACOBS SAGA". Takmičenje se organizuje i sprovodi na sajtu www.jacobskonkurs.rs u periodu od 23.05. do 19.06.2022. godine pri čemu se spisak dobitnika objavljuje na sajtu najkasnije 48 sata nakon kraja takmičenja (kraj takmičenja - 19.06.2022. u 23h). Nagradno takmičenje se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog takmičenja “Jacobs Saga“, koje je Organizator doneo dana 23.05.2022. godine i koja stupaju na snagu istog dana. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa/takmičenja uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Samom prijavom Učesnik prihvata pravila takmičenja i s njima je u celosti saglasan. Nagradni konkurs/takmičenje se organizuje u svrhu promocije Jacobs proizvoda i radi nagrađivanja kupaca.

3. MESTO ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA Nagradni konkurs/takmičenje se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA TAKMIČENJU Za učešće na nagradnom takmičenju učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

4a.

KUPITE BILO KOJE PAKOVANJE JACOBS KAFE U NEKOM OD MAXI, SHOP&GO, MEGA MAXI i TEMPO PRODAJNIH OBJEKATA. U aktivaciji učestvuju svi Jacobs proizvodi i veličine pakovanja – Cronat Gold, Crema Gold, Monarch, 3u1 Original, 2u1 Original, 3u1 Intense, 3u1 ice, 3u1 Milka, Milka Cappuccino, Cappuccino Vanilla, Ice Cappuccino original, Ice Cappuccino salted caramel kao i Jacobs tradicionalna Monarch kafa.

- SAČUVATE FISKALNI RAČUN

- PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA SAJTU: www.jacobskonkurs.rs

- Da biste se prijavili za učešće u nagradnom takmičenju preko sajta i odigrali igru Jacobs Saga, potrebno je da unesete svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite fiskalni račun u formi fotografije (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Za svako učešće u takmičenju se mora priložiti novi račun kupovine). Nakon toga, dobijate mogućnost učešća u Jacobs Saga takmičenju.

4b.

- Svi učesnici u takmičenju treba da, nakon što se prijave za učešće, ostvare što bolji rezultat u igri "Jacobs Saga" čime se kandiduju za osvajanje nagrada.

Igrači dolaze do rezultata tako što selektuju polja i oblike iste boje (minimum 3 je potrebno da se selektuje u istoj liniji, horizontalno ili vertikalno) čime se postižu poeni.

Igrači koji budu imali najveći broj poena u istom vremenskom intervalu (5min) će biti najviše rangirani u takmičenju i osvojiće nagrade.

Nakon završetka nagradnog takmičenja, biće objavljena lista najbolje rangiranih učesnika prema navedenim kriterijumima u igri Jacobs Saga. Odabrani Stručni žiri će kontrolisati verodostojnost podataka koji se automatski generišu preko platforme nagradnog takmičenja.

4c.

- Pravo učestvovanja u nagradnom takmičenju imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji. U takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora, Realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog takmičenja, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Prijave se moraju postaviti sa validnim podacima. One lažno postavljene neće ući u izbor za nagrade. Podaci koji budu uneti moraju biti verodostojni. U slučaju da žiri uoči bilo koju zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa.

Učesnici koji su se prijavili van vremenskih okvira samog takmičenja-konkursa (23.05-19.06.2022, 23h.) neće biti prihvaćeni niti razmatrani za nagrade.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na nagradno takmičenje, učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog takmičenja, kontaktiranja učesnika i dodele nagrada, do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog takmičenja, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog takmičenja su ujedno saglasni da se njihova imena objave na sajtu www.jacobskonkurs.rs kao i na Jacobs profilima na društvenim mrežama (Facebook i Instagram). Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu zatraživanja dodatnog odobrenja od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Organizator nagradnog takmičenja se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika. Učešćem u nagradnom takmičenju učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), i imate pravo (i) da tražite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na mail: reklamacije@nelt.com i sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. Organizator će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima); o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom takmičenju učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja takmičenja i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

6. PROCEDURA NAGRADNOG TAKMIČENJA

Dobitnicima nagradnog takmičenja – izabranim pobednicima se smatraju učesnici koji ostvare najbolji rezultat u igranju igre ’’Jacobs Saga’’ prema utvrđenim kriterijumima za rangiranje (navedenim u 4b) i koji prema tome ostvaruju i poziciju na rang listi. Finalno rangiranje se vrši automatski kroz platformu nagradnog takmičenja i potvrđuje se u prisustvu tročlane komisije Organizatora i realizatora uz obavezu da jedan član izborne komisije bude član marketing odeljenja Organizatora. Izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu izbora dobitnika glavnih nagrada (3 dobitnika)

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja najbolje rangiranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka izbora dobitnika, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom sledećem učesniku na rang listi.

7. NAGRADE Nagrade takmičenja „Jacobs Saga“ su:

Prva nagrada 1kom. – Playstation 5 konzola za igru (okvirna vrednost 120.000din)

Druga nagrada 1kom. – Xbox serija S konzola za igru (okvirna vrednost 85.000din.)

Treća nagrada 1kom. – Nintendo Switch konzola za igru (okvirna vrednost 45.000din.)

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na takmičenje). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu. Ukoliko se uoče neregularnosti, Organizator ima pravo da učesniku ne dodeli nagradu i istu prenese na sledeće rangiranog na listi.

Osvojenu nagradu može preuzeti samo učesnik koji se za istu prijavio na sajtu www.jacobskonkurs.rs i čije je ime na rang listi. Nagrada ne može biti ustupljena drugom licu.

Podaci koje dobitnik pošalje koristiće se isključivo radi identifikacije dobitnika i neće dalje biti procesuirani ili stavljani u bazu podataka. Nagrađeni učesnik mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog takmičenja dana 19.06.2022 u 23h.

8. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA Na nagradnom takmičenju ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora, Realizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog takmičenja, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom takmičenju, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom takmičenju učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog takmičenja.

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA/TAKMIČENJA Nagradni konkurs/takmičenje se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem obaveštenja na sajtu www.jacobskonkurs.rs i zvaničnoj Jacobs Facebook i Instagram stranici. Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora, (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin,-vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza. Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica Organizatora bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog takmičenja ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan. Jedino se učesnik nagradnog takmičenja smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog takmičenja ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim takmičenjem;

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog takmičenja mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese reklamacije@nelt.com. Organizator i učesnik nagradnog takmičenja će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog takmičenja ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. U slučaju da nije bilo moguće rešavanje spora putem pregovora, Organizator I učesnik su saglasni da sve eventualne sporove rešavaju u postupku medijacije, pri čemu svaka strana snosi svoje troškove. Ukoliko spor ne bude rešen u postupku medijacije u roku od 45 dana od dana izbora medijatora, ugovorne strane će spor rešiti u postupku pred Osnovnim sudom u Beogradu.

11. VAŽENJE OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA “Jacobs Saga igra'' stupaju na snagu dana sa početkom aktivacije, dana 23.06.2022. godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog takmičenja “Jacobs Saga“ pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog takmičenja, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog takmičenja.